در CM فرم گزارش عملیات انبار آیتم "ثبت گروهی اسناد انبار" را انتخاب و یک انبار را انتخاب می کنیم. در CM فرم نمایش اسناد انبار انتخاب شده آیتم "ثبت گروهی اسناد مرتبط با همه انبارها" را انتخاب می کنیم....

بیستر بخوانید