وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری وابسته به مراحل تولید و شرایط خاص می باشد. ۱- هزینه های فاز تحقیق و توسعه و بررسی امکان پذیری فنی(Feasibility Study) به هزینه های دوره منظور می شود. ۲- پس از فاز تحقیق و توسعه در صورتیکه:           ۱-۲- شرکت از طریق ارائه طرح فنی توسعه محصول(Software Development Plan) اثبات نماید که توانایی تولید محصول را دارد.           ۲-۲- شرکت اثبات نماید از طریق طرح تجاری(Business Plan) که محصول تولید شده قابل فروش خواهد بود. می تواند محصول تولیدی را به عنوان دارایی نامشهود تلقی نموده و مخارج انجام شده را سرمایه ای در نظر بگیرد و طی عمر مفید آن را مستهلک نماید. نکته ۱: در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد...

بیشتر بخوانید