جهت درج مالیات بر ارزش افزوده در عملیات بازرگانی روشهای زیر در اختیار کاربر قرار دارد: ۱- محاسبه و درج مبلغ مالیات توسط کاربر: - دراین روش ،در فاکتور مورد نظر، در...

بیستر بخوانید