درصورتیکه دکمه ثبت در پایین فرم سند غیر فعال بود موارد زیر باید بررسی گردد: ۱- سند مالی تراز باشد و مانده نداشته باشد ،در غیر اینصورت ابتدا باید سند تراز شود تا آماده ثبت شدن گردد. ۲- اگر سند مالی تراز بود ممکن است کاربر جاری دسترسی ثبت سند حسابداری را نداشته باشد. ۳- اگر سند مالی در وضعیت ثبت موقت ، تایید شده یا ثبت قطعی باشد نیز دگمه ثبت سند غیر فعال است، چون قبلا ثبت شده است....

بیشتر بخوانید