در صورتیکه در سازمانی نیاز به وجود مراحل مختلف رسیدگی به ثبت اسناد جهت کنترل و نظارت بیشتر باشد می توان مراحلی را جهت انجام این امر تعریف نمود .مشخص...

بیستر بخوانید