در CM فرم مدیریت کاربران و با استفاده از منو آیتم "حذف کردن کلیه تنظیمات نمایشی فرمها" می تواند این تنظیمات(شامل موقعیت فرم، اندازه فرم و پهنای سرستون های لیست فرم) را به...

بیستر بخوانید