در گزارش "دفتر روزنامه" فیلد سیستم بیانگر سیستم صادر کننده آرتیکلها است. مقادیر این فیلد نام زیر سیستمهایی است که منشا صدور آرتیکل بوده اند. عنوان "حسابداری" در این فیلد به مفهوم انست که آرتیکل مرتبط توسط کاربر و تنظیم دستی شده است. با استفاده از فرم "گزینش" می توان گزارش لیست آرتیکلهای هر زیر سیستم را به تفکیک تهیه کرد و به ویژه با گزینش روی مقدار "حسابداری" سیستم لیست آرتیکلهایی که به صورت دستی تنظیم شده اند را گزارش می دهد. نکته ۱: این امکان بسیار مفید در امر کنترلهای داخلی و پیگیری تراکنش های ثبت شده توسط کاربران است. نکته ۲: در سیستم جامع مالی پیوستدر صورت انجام تنظیمات کامل هیچ نیازی به تنظیم مستقیم سند مالی نیست. نکته ۳: در صورتیکه تمامی اسناد مالی توسط سیستم تنظیم شود امکان کنترل عملیات واحدهای مختلف کاملا در اختیار مدیر سیستم خواهد بود....

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] چهار فرض بنیادی در حسابداری: اصول حسابداری بر مبنای این مفروضات قابل پذیرش خواهد بود. 1. فرض تفکیک شخصیت (Separate Entity Assumption) یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند. 2.فرض دوره مالی (Time Period Assumption) عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. این امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد می کند. 3.فرض تداوم فعالیت (Continuity Assumption) یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش...

بیستر بخوانید