در حالت پیش فرض کاربران سیستم حضور و غیاب قادر به تغییر واحد سازمانی پرسنل نمی باشند و تنها می توانند واحد مامور به را تغییر دهند. علت این محدودیت...

بیستر بخوانید