برای تغییر مرکز استقرار گروهی از داراییها به صورت یکجا به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "عملیات دارایی" فرم "تغییر مرکز استقرار" را فراخوان می نماییم. ۲- دگمه "G" در قسمت چپ بالای فرم را...

بیستر بخوانید