محاسبه کارکرد تعجیل در ورود بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول تعجیل در ورود شرح داده شده است....

بیستر بخوانید