محاسبه کارکرد تعجیل در ورود بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول تعجیل در ورود شرح داده شده است.  برای پیاده سازی فرمول روزانه تعجیل در ورود مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- محاسبه ساعت تعجیل در ورود در هر روز:  تعجیل در ورود میزان حضور پرسنل زودتر از ساعت شروع شیفت می باشد لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر [ مجموع ورود ساعت ]  و [ مجموع ورود شیفت ] نیاز می باشد و با کسر ساعت ورود پرسنل از ساعت شروع شیفت، مقدار تعجیل در ورود بدست می آید. همچنین برای اطمینان از اینکه حاصل فرمول همیشه عددی مثبت است و در شرایطی که ورود ساعت پس از ورود شیفت اتفاق می افتد، مقداری به...

بیشتر بخوانید