"تاریخ پایان" ثبت شده برای هر پروژه در فرم "معرفی پروژه ها" مبنای نمایش آن ها در زمان تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه می باشد به این معنی که اگر تاریخ پایان پروژه ای قبل از تاریخ جاری سیستم عامل باشد، نام پروژه جهت ثبت کارکرد روی آن نمایش داده نمی شود و با اینکار امکان تسهیم کارکرد روی پروژه های به اتمام رسیده غیر ممکن می شود. به عبارت دیگر سیستم در زمان تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه، همواره پروژه هایی را در دسترس کاربر قرار می دهد که تاریخ پایان آنها بزرگتر از تاریخ جاری باشد. ...

بیستر بخوانید

مقدار حضور پرسنل در هر روز حاصل کسر ساعت اولین ورود از آخرین خروج در همان روز می باشد بنابراین میزان نمایش داده شده به عنوان ساعت حضور هیچگونه وابستگی به پردازش اطلاعات کارکرد نخواهد داشت. میزان ثبت شده در فرم "تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه" در یک روز نمی تواند از میزان درنظر گرفته شده به عنوان ساعت حضور بیشتر باشد و در صورتی که میزان تسهیم شده در یک روز از ساعت حضور کوچکتر باشد، اختلاف این دو زمان به عنوان سربار درنظر گرفته خواهد شد....

بیستر بخوانید