"تاریخ پایان" ثبت شده برای هر پروژه در فرم "معرفی پروژه ها" مبنای نمایش آن ها در زمان تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه می باشد به این معنی که اگر تاریخ پایان پروژه...

بیستر بخوانید

مقدار حضور پرسنل در هر روز حاصل کسر ساعت اولین ورود از آخرین خروج در همان روز می باشد بنابراین میزان نمایش داده شده به عنوان ساعت حضور هیچگونه وابستگی...

بیستر بخوانید