گاهی نیاز است بعد از ثبت آرتیکلهای یک سند، ترتیب آنها به دلیل تقدم و تاخر تغییر پیدا کند، برای انجام این کار ،ابتدا باید در ستون ردیف در هر...

بیستر بخوانید