دفتر روزنامه(Journal/Book of Original Entry) دفتر ثبت اولیه تراکنش های مالی یک بنگاه تجاری است. این ثبت می تواند در یک دفتر یا چند دفتر(بسته به نوع تراکنش) ثبت شود. از منظر حسابداری سنتی دفتر روزنامه به صورت عمومی(کلیه تراکنشهای مالی/ تراکنش های عمومی) یا اختصاصی(عملیات خرید، عملیات فروش، پرداخت و ...

بیشتر بخوانید