سرفصلهای مالی به دو دسته اصلی حسابهای دائم(ترازنامه ای) و حسابهای موقت(سود و زیانی) تقسیم می شوند. سرفصل های دائـم سر فصلهایی هستند که مـانده آنها در انتهـای دوره به دوره مـالی بعد منتقـل می گردد. این سرفصل ها به سه گروه اصلی حسابهای دارائی ، بدهی و سرمایه تقسیم می شوند. سرفصل های مـوقت سرفصل هایی هستند کـه مانده آنها در انتهـای دوره به دوره مالی بعد منتقل نمی شود....

بیشتر بخوانید