در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور فاکتور فراموش نشود و به صورت اتوماتیک با ایجاد هر فاکتور اعمال شود لازم است طرف حساب، کالا و درصد تخفیف مورد نظر در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در سیستم بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب، برروی بدنه فرم کلیک راست و منوی شناور را احضار نمایید ۲- گزینه "درصد تخفیف طرف حساب برای هرکالا" را انتخاب کنید ۳- در فرم نمایش داده شده، می توان به تعداد دلخواه ردیف ایجاد نمود. به این صورت که در هر ردیف، نام طرف حساب، نام کالا و درصد تخفیف مربوط به این کالا برای طرف حساب انتخاب شده را تعیین نمایید ۴- اگر درصد...

بیشتر بخوانید