در برخی از واحدهای تجاری، به ازای فروش کالا توسط بازاریاب ها، پورسانت فروش محاسبه و پرداخت می شود. در سیستم این امکان وجود دارد که لیست بازاریاب ها، روش های محاسبه پورسانت و دوره های محاسبه پورسانت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد. بازاریابها: از طریق منوی بازرگانی-- معرفی سازمان فروش--معرفی بازاریابها، فرمی نمایش داده می شود که می توان اسامی بازاریاب ها و مشخصات آنها را تعریف نمود. درنظر داشته باشید که حساب وابسته به بازاریاب ها حتما باید در قسمت تفصیلی ها تعریف شوند روشهای محاسبه پورسانت: جهت تعیین روشهای محاسبه پورسانت از طریق سیستم محاسبه پورسانت-- فرم "روشهای محاسبه پورسانت" می توان اقدام نمود. در این فرم می توان روش های مختلف محاسبه پورسانت را با نامهای مجزا ایجاد نمود. هر روش را به بازاریابهای مورد نظر اختصاص داد و فرمول محاسبه...

بیشتر بخوانید