۱- بالای فرم تحویل گیرنده برروی دکمه G کلیک می کنیم. ۲- دگمه جدید را می زنیم. ۳- در قسمت نام دارایی  Enter کرده و با کلید F3 نوع انتخاب را برروی تحویل گیرنده قرار می دهیم. ۴- نام تحویل گیرنده مورد نظر را تایپ می کنیم، با این کار کلیه اموالی که در اختیار این شخص است دیده می شود. ۵- با کلید + اموال مورد نظر را انتخاب می نماییم و تایید می کنیم. ۶- نام تحویل گیرنده فعلی را در فیلد مورد نظر انتخاب کرده و عملیات را تایید می نماییم. *این امکان در کلیه فرم های تغییر وضعیت اموال در دسترس می باشد...

بیشتر بخوانید