برای تعیین ضریب تبدیل ساعت مرخصی به روز می توان از ۲ روش استفاده کرد: روش ۱- در فرم الگوی های محاسباتی، عدد ثابت تبدیل را برای الگوی ضریب تبدیل ساعت به...

بیستر بخوانید