تبدیل کالا به فرآیند تغییر یک کالا به کالای دیگر در پروسه ای مشخص اطلاق می گردد که عموما برون سپاری می شود. یعنی در چرخه تبدیل کالا به کالای دیگر عواملی خارج از مجموعه تولید نقش دارند و  خط تولید در تغییر کالا اثری ندارد. عموما این اقدام بر روی کالاهای نیمه ساخته و یا مواد اولیه ای انجام می شود که تغییر بر روی آن در چرخه یک خط تولید پیش بینی نشده و یا اصولا در حوزه عملیات و توانمندی آن مجموعه نیست و به مجموعه ای دیگر سپرده می شود.  در فرآیند تبدیل، یک کالا با مقدار مشخص و بر اساس قیمت کاردکس از انبار خارج می گردد و کالایی دیگر با مقدار مشخص وارد انبار می گردد. در این فرآیند مقدار، قیمت واحد و قیمت کل کالا...

بیستر بخوانید