درصورتیکه دکمه برگشت سند مالی غیر فعال بود موارد زیر باید بررسی شود: ۱- درصورتیکه سند مالی ثبت نشده باشد دگمه برگشت غیر فعال است. ۲- اگر وضعیت سند ثبت شده باشد ممکن است کاربر جاری دسترسی برگشت سند حسابداری را نداشته باشد. ۳- اگر وضعیت سند تایید شده باشد، ابتدا باید تیک تایید سند برداشته شود بعد اقدام به برگشت سند گردد. ۴- اگر وضعیت سند ثبت قطعی باشد، ابتدا باید توسط مدیر سیستم یا کاربر مجاز از حالت ثبت قطعی خارج شود....

بیشتر بخوانید