برای ادغام کلیه اسناد صادره در یک روز در یک سند مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در منوی "عملیات اسناد مالی" آیتم "کنترل اسناد مالی" را انتخاب کنید. ۲- دگمه "ادغام اسناد یک روز در یک...

بیستر بخوانید