تابع Positive عملیات انجام شده در درون خود را تنها در شرایطی انعکاس میدهد که خروجی آن عددی مثبت باشد. در حقیقت زمانی از تایع Positive استفاده می شود که حاصل یک عبارت محاسباتی تنها در شرایطی که مقدار مثبت داشته باشد، مدنظر باشد. به عنوان مثال خروجی عبارت Positive(3-2) برابر با ۱ می باشد و خروجی عبارت Positive(2-3) برابر با صفر می باشد. بنابراین جهت استفاده از تابع Positive کافی است تا عبارت محاسباتی مورد نظر را در درون پرانتز قرار داده و قبل از آن از تابع Positive استفاده نماییم. به عنوان مثال در در صورتی که می خواهید میزان تعجیل در خروج پرسنل را محاسبه نمایید از فرمول زیر استفاده کنید. عبارت زیر تنها در شرایطی دارای خروجی غیر صفر است که حاصل تفریق عددی مثبت باشد : ])  خروج...

بیشتر بخوانید