برای تائید اسناد حسابداری به صورت گروهی باید در منوی حسابداری ، زیر منوی عملیات اسناد مالی را باز نموده و سپس گزینه ثبت اسناد را برگزینیم، در صفحه باز...

بیستر بخوانید