در صورتی که پرسنلی بین شیفت کاری از سازمان خارج شود و پس از مدتی بازگردد لازم است تا مدت زمان عدم حضور وی در بین شیفت از کارکرد حضور وی کسر شود. برای دسترسی به مدت زمان عدم حضور پرسنل در بین شیفت می توان از پارامتر "خروج بین شیفت" در فرمول های محاسباتی استفاده نمود. این پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد و مجموع زمان هایی که فرد در یک روز و در مدت زمان شیفت، حضور نداشته است را بصورت دقیقه خروجی می دهد. نکته ۱ : از این پارامتر می بایست در قسمت روزانه فرمول محاسباتی استفاده کرد. نکته ۲ : این پارامتر مدت زمان های عدم حضور پرسنل را بر اساس عامل "ورود و خروج" محاسبه می نماید . به عنوان مثال...

بیشتر بخوانید