به دلیل ویژگی های دولت های امروز و نقش پر اهمیت بودجه در اداره امور کشور،تهیه و تدوین بودجه کشور یک کار علمی تخصصی، بسیار مهم و وقت گیر است و به همین دلیل برای تهیه بودجه اصول و قواعدی باید مورد توجه قرار گیرد.  بسیاری از این اصول در حال حاضر جنبه جهان شمول و عام دارد. به این معنی که در اکثر کشورهای جهان برای تهیه بودجه از این اصول پیروی می کنند و به همین دلیل به آنها اصل اطلاق می شود که شامل موارد زیر است: ۱-اصل سالانه بودن بودجه: در یک سال مالی تهیه می شود ۲-اصل تعادل بودجه: درآمدها و مصارف دولت باید با یکدیگر برابر باشد،اصل تقدم درآمد بر هزینه که نشان دهنده سلامت اقتصادی است. ۳-اصل وحدت بودجه: در یک سند واحد به نام لایحه بودجه تهیه می شود. ۴-اصل جامعیت...

بیشتر بخوانید