برای تهیه گزارش مانده ریالی و ارزی کلیه حسابهای ارزی به ترتیب زیر عمل می کنیم. ۱-       از منوی گزارشهای مالی آیتم "گزارش وضعیت ارزی حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲-       تاریخ و در صورت نیاز نوع ارز مورد نظر را انتخاب می کنیم. در این حالت سیستم گزارش مانده ارزی و ریالی و نرخ ارز موجود در کلیه حساب ها(در کلیه سطوح) را نمایش می هد. نکته ۱: در حالتی که نوع ارز "همه ارزها" انتخاب شود سیستم گزارش حساب ها را به تفکیک ارز نمایش می دهد. در این حالت حسب مانده ارزی حساب N ردیف برای هر حساب در گزارش نمایش داده می شود. نکته ۲: این گزارش برای حساب هایی تهیه می شود که در بخش معرفی سرفصلها چک باکس "حساب ارزی" مارک شده باشد. نکته ۳: گزارش تراز ارزی حسابها نیز گردش و مانده حسابهای ارزی به تفکیک ارز را نمایش می...

بیشتر بخوانید