این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فرم و مرتبط با آرتیکلهای فرم قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات فرم: ۰-شماره برگه ۱-تاریخ ۳-نام انبار ۵-شرح ۷-نام سازمان ۱۳-شماره سفارش ۱۴-تاریخ سفارش...

بیستر بخوانید