این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فرم و مرتبط با آرتیکلهای فرم قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات فرم: ۰-شماره برگه ۱-تاریخ ۳-نام انبار ۵-شرح ۷-نام سازمان ۱۳-شماره سفارش ۱۴-تاریخ سفارش ۱۵-حساب مقابل ۱۶-تفصیلی یک ۱۷-تفصیلی دو ۱۸-تفصیلی سه ۱۹-تفصیلی چهار ۲۰-تفصیلی پنج بخش اطلاعات آرتیکلهای فرم: ۰-کد کالا  ۱-نام کالا  ۲-مقدار  ۳-واحد اصلی ۴-قیمت واحد  ۵-قیمت کل  ۶-مقدار فرعی ۷-ملاحظات ۸-حساب مقابل ۹- تفصیلی یک ۱۰-تفصیلی دو ۱۱-تفصیلی سه ۱۲-تفصیلی چهار ۱۳-تفصیلی پنج ۱۴-نام ارز ۱۵-مقدار ارز...

بیشتر بخوانید