۱- در فرم "دفتر عملیات انبار"، انبار و نوع دفتر، را انتخاب کرده و رکوردهای مورد نظر جهت انتقال را انتخاب شده و آیتم "ارسال سند انبار به شرکت دیگر...

بیستر بخوانید