در طی عملیات  مالی، ممکن است چکی که از یک طرف حساب دریافت شده است به طرف حساب دیگری واگذار شود، و اصطلاحا چک دریافت شده خرج شود. در این شرایط وضعیت چک از وصول نشده به واگذار شده تغییر خواهد کرد. حال ممکن است این چک خرج شده برگشت بخورد. در این حالت طرف حساب دوم چک را عودت خواهد داد. در این صورت باید در سیستم عملیات "برگشت از واگذاری" انجام شود. با این عملیات سیستم وضعیت چک را مجددا به "وصول نشده" تغییر داده و ثبت معکوس عملیات واگذاری را در سیستم مالی ایجاد می نماید. با انجام این عملیات در واقع ثبت مالی مربوط به واگذاری عملا خنثی می شود و تاریخچه عملیات انجام شده برروی چک نگهداری می شود....

بیشتر بخوانید