برای این کار لازم است تا چک باکس "محاسبه خودکار عوامل کارکرد همزمان با دریافت فرم الکترونیک" برای فرم شماره ۸۱ (تنظیم نحوه محاسبه عوامل) در مدیریت گروه های کاری مارک شود.  با انتخاب این تنظیم، به محض ورود یک فرم الکترونیک ( شامل برگه های ماموریت، مرخص و فراموشی کارت) محاسبات مرتبط با آن روز و برای پرسنل مورد نظر بصورت خودکار توسط سیستم انجام می شود و به تبع آن عوامل محاسبه شده در محاسبات ماهانه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت....

بیستر بخوانید