خطمشی(Policy)  تعیین کننده محدوده تصمیم گیری برای مدیران سازمان می باشد . مدیران برنامه ریزی و اجرای در هر سازمان همواره در قلمرو تعیین شده توسط خط مشی را مد نظر قرار داشته و تصمیمات را با قید سازگاری با خط مشی سازمان اتخاذ می نمایند.افزون برآن خط مشی را باید یک معیار و شاخص مهم در کنترل و ارزیابی عملیات نیز به حساب آورد. خط مشی یاهمان سیاست‌های سازمان به صورت رسمی توسط مدیرعامل یا مدیریت ارشد یک سازمان تعیین می‌گردند. با تدوین سیاست های کلان سازمان این اطمینان فراهم می گرددکه از بروز تضاد یا تعارضی  در تصمیمات مدیران سازمان ممانعت بعمل آید. به عبارت بهتر خطمشی ، مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص  نموده؛ تا از این رهگذر شیوه اندیشیدن و تصمیم‌گیری مدیران با  با اهداف سازمان سازگار...

بیشتر بخوانید