جهت انجام عملیات تولید محصول، نیاز است تا مواد تشکیل دهنده محصول نهایی و مقدار مورد نیاز آنها به سیستم معرفی شود. برای این منظور باید به ازای هر محصول نهایی...

بیستر بخوانید