طبق قانون تجارت برات(Draft) نوشته ای است که به موجب آن شخصی که برات دهنده یا محیل(Drawer) خوانده می شود معمولا به یکی از بدهکاران خود برات گیر، محال علیه(Drawee) دستور می دهد تا مبلغ معینی را در موعد یا سررسید معین در وجه شخص ثالثی که دارنده برات، محال له(Draft Beneficiary) نامگذاری شده،یا به حواله کرد او پرداخت نماید. تفاوت برات با چک در اینست که چک یک نوع تعهد شخصی از حساب موجود شخص نزد بانک است در صورتیکه برات(Bank Draft) تعهد بانک به ذینفع است. برات از لحاظ نقد شوندگی به دو نوع برات وعده دار(Time Draft) و برات دیداری(Sight Draft) تقسیم می شود. برات وعده دار برای تاریخ سررسید مشخصی نزد بانک قابلیت نقد شوندگی دارد و برات دیداری به مفهوم امکان نقد شوندگی به محض رویت می باشد. برات در گذشته وسیله ای جهت انتقال طلب بین بازرگانان بوده ‌است. به این ترتیب...

بیشتر بخوانید