به طور نرمال در وضعیتی که دوره مالی به صورت دائمی تعریف شده است، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی توان فاکتور  فروش  ثبت  نمود. چرا که فروش کالا بیش از موجودی در حالت دائمی قابل قبول نیست و باعث موجودی منفی در انبار و منفی شدن قیمت تمام شده کالا جهت ثبت مالی فاکتور فروش خواهد شد. ولی اگر بخواهیم عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار همیشه به روز نباشد می توان به ترتیب زیر عمل کرد: ۱- تنظیم شماره ۳ از فرم فاکتور فروش "عدم ایجاد اسناد انبار" را مارک می کنیم. ۲-تنطیم "ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شده قیمت تمام شده" در بخش تنظیمات عمومی گروه کاری را مارک می کنیم. با انجام این تنظیمات سیستم فروش اسناد انبار مرتبط را ایجاد نکرده و...

بیشتر بخوانید