۱-شماره چک ۲-مبلغ چک ۳-تاریخ چک ۴-نام حساب دریافت کننده ۵-شرح چک ۶-نام حساب بانک چک۷-نام بانک متعهد ۸-تاریخ پرداخت ۹-نام تفصیلی اول ۱۰-نام تفصیلی دوم ۱۱-نام تفصیلی سوم ۱۲-نام تفصیلی چهارم  ۱۳-نام تفصیلی پنجم ۱۴-مبلغ چک با فرمت //مبلغ// ۱۵-مقدار ارز ۱۶- نام ارز...

بیشتر بخوانید