با استفاده از فرم "نمایش اطلاعات کارت ساعت" می توان اطلاعات ثبت شده روی کارت ساعت های سازمان را برای پرسنل مورد نظر در بازه زمانی دلخواه مشاهده نمود. در این فرم تنها اطلاعات ثبت شده بروی کارت ساعت نمایش داده می شود و اصلاحات و تغییرات دستی کاربر در آن لحاظ نشده است. در این گزارش ستون عامل متناظر، شماره پیش کد ثبت شده روی دستگاه می باشد. برای مشاهده اطلاعات ساعت برای پرسنل مورد نظر از منوی کارکرد وارد فرم "نمایش اطلاعات کارت ساعت" شوید و پرسنل مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با استفاده از فیلدهای "از تاریخ" و"تا تاریخ" می توانید بازه تاریخی مورد نظر را تنظیم کنید....

بیستر بخوانید

با استفاده از تابع "خالص حضور از ساعت تا ساعت" می توان به مقدار خالص حضور پرسنل دسترسی پیدا کرد. این تابع دارای ۲ پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "ساعت شروع" و پارامتر دوم "ساعت پایان" می باشد و این تابع زمان حضور هر پرسنل از ساعت شروع تا ساعت پایان را محاسبه خواهد کرد. توجه داشته باشید که فاصله های عدم حضور در بازه وارد شده در این تابع درنظر گرفته نخواهد شد. به مثال زیر توجه کنید. در این مثال ورود و خروج یک پرسنل در یک روز خاص نمایش داده شده است و فرمول روزانه ای بصورت( Proc0010(480;1380 طراحی شده است : ورود : ۸:۰۰      خروج : ۱۰:۰۰             ورود : ۱۲:۰۰    خروج : ۱۳:۰۰ در مثال بالا خروجی فرمول ذکر شده ۳ ساعت می باشد...

بیستر بخوانید