با استفاده از تابع "خروج از ساعت تا ساعت" می توان به مجموع خروج در بازه دلخواه پرسنل دسترسی پیدا کرد. این تابع دارای ۲ پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "ساعت شروع" و پارامتر دوم "ساعت پایان" می باشد. به مثال زیر توجه کنید. در این مثال ورود و خروج یک پرسنل در یک روز خاص نمایش داده شده است و فرمول روزانه ای بصورت ( Proc0009 (480;1380 طراحی شده است : ورود : ۸:۰۰      خروج : ۱۰:۰۰             ورود : ۱۲:۰۰    خروج : ۱۳:۰۰ در مثال بالا خروجی فرمول ذکر شده ۲ ساعت می باشد که مربوطه به فاصله زمانی ساعت ۱۰ الی ۱۲ می باشد. در این فاصله پرسنل در سازمان حضور نداشته است. نکته ۱: پارامترهای ورودی تابع "خروج از ساعت تا ساعت" (Proc0009) را بصورت دقیقه تنظیم...

بیشتر بخوانید