۱۴۱۴ | ROE چیست؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]بازدهی سهم (Return On Equity) به مفهوم میزان سود شرکت به ازای یک سهم می باشد. به عبارتی ROE نشان می دهد که شرکت به ازای سرمایه گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است. بازدهی سهم=(حقوق سهام ممتاز-حقوق صاحبان سهام)/(سود سهام ممتاز-سود خالص) این نسبت به درصد بیان می شود و شاخص سودآوری شرکت نسبت یه سرمایه گذاری سهامداران است. بازدهی سهم معمولا در حوزه یک صنعت  قابل مقایسه می باشد گرچه به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت می باشد.   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

بیستر بخوانید