جهت نگهداری اطلاعات طرف حسابهای تجاری و گزارشات مختلف نظیر گزارشات مورد نیاز دارایی، نیاز به تعریف نام و مشخصات کامل طرف حسابها می باشد.برای این منظور لازم است نام و مشخصات طرف حساب تجاری، درفرم "معرفی طرف حساب" در زیر سیستم بازرگانی تعریف شود. همچنین برای شناسایی حساب مالی طرف حساب برای ایجاد ثبت های مالی مربوط به عملیات بازرگانی، لازم است ارتباط طرف حساب تعریف شده، با سرفصل مالی متناظر برقرار گردد.جهت ایجاد این ارتباط دو روش وجود دارد: الف)ایجاد حساب متناظر هم زمان با ایجاد طرف حساب ۱- ایجاد حساب مالی در سرفصلهای ثابت درصورتیکه نوع طرف حساب عمومی، خریدار و یا فروشنده انتخاب شود سیستم با مراجعه به کد ویژه بدهکاران/بستانکاران تجاری در سرفصلهای ویژه، حساب متناظر با طرف حساب را در قسمت سرفصلهای ثابت ایجاد می نماید ۲-ایجاد حساب مالی در سرفصلهای تفصیلی برای این منظور باید...

بیشتر بخوانید