برای انتقال سریال کالاهای وارده/صادره به انبار از طریق عملیات انبار/بازرگانی به ویژه وقتی که تعداد کالاهای وارده/صادره زیاد باشد مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- معرفی فرمت فایل اکسل ۱-۱- از...

بیستر بخوانید

گاهی اوقات ممکن است برخی اسناد مالی در فایل اکسل تهیه شده و یا مورد ویرایش و تغییرات قرار بگیرند و یا تعدادی سندمالی در فایل اکسل وجود داشته باشد که...

بیستر بخوانید