۱-شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و به دونوع سهام خاص و سهام عام تقسیم میشود. ۲-شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است بین دو یا چند نفر برای برای تجارتی تشکلیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ۳-شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت قروض شرکت است ۴-شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا...

بیشتر بخوانید