در شرایطی که می خواهید دسترسی گروه کاری به فرم انتقال گردش تفصیلی را تنظیم کنید، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و...

بیستر بخوانید