نحوه انتخاب سند حسابداری جهت ثبت عملیات مربوط به سایر سیستمها دو روش خودکار و غیر خودکار وجود دارد: ۱- روش خودکار: در این روش انتخاب سند مالی توسط سیستم بسته به...

بیستر بخوانید