نحوه انتخاب سند حسابداری جهت ثبت عملیات مربوط به سایر سیستمها دو روش خودکار و غیر خودکار وجود دارد: ۱- روش خودکار: در این روش انتخاب سند مالی توسط سیستم بسته به تاریخ سند خزانه داری، انبار، بازرگانی و ...

بیشتر بخوانید