عملکرد کنترل انتخاب حساب و تفصیلی با ذکر نکات مهم مرتبط به صورت زیر بیان می شود: ۱- کنترل انتخاب حساب و تفصیلیها از هفت بخش تشکیل شده است. بخش اول کد ترکیبی...

بیستر بخوانید