عملکرد کنترل انتخاب حساب و تفصیلی با ذکر نکات مهم مرتبط به صورت زیر بیان می شود: ۱- کنترل انتخاب حساب و تفصیلیها از هفت بخش تشکیل شده است. بخش اول کد ترکیبی حساب و مجموعه تفصیلیهای انتخاب شده است. بخش دوم نام حساب و پنج بخش بعدی نام تفصیلیهای مرتبط با حساب است. ۲- در هر بخش از انتخاب حساب و تفصیلی با وارد نمودن بخشی از نام/کد حساب و تفصیلی و Enter کردن لیست حساب و تفصیلیهای مرتبط نمایش داده شده و قابل انتخاب است. ۳- انتخاب حساب آزادانه انجام می شود ولی انتخاب تفصلیها بستگی به نوع ارتباط حساب و تفصیلی تنظیم شده در سیستم دارد که می تواند به صورت ستاره، درختواره یا آزاد باشد. ۴- با وارد نمودن "۰" در هر یک از بخشها(در فرمهایی از سیستم که ماهیت گزارش گیری داردند) عنوان "همه حسابها" با همه تفصیلیها...

بیستر بخوانید