تخفیف در فاکتور فروش به دو روش تخفیف کلی روی فاکتور و تخفیف سطری روی هر یک از اقلام فاکتور فروش قابل انجام است. ولی هر دوی این روشها وابسته به تنظیم شماره ۱۱ در فرم فاکتور فروش تحت عنوان "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" است. حالتهای مختلفی که می تواند رخ دهد عبارتند از: ۱- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف به صورت کلی در فاکتور ثبت شود. در این حالت تخفیف روی سطرهای فاکتور حسب مبلغ کل هر سطر به طور خودکار تسهیم شده و ثبت مالی مربوط انجام می شود. ۲- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف به صورت سطری تنظیم شود. در این حالت جمع تخفیفات وارد شده روی اقلام فاکتور به عنوان...

بیستر بخوانید