روش اطمینان از اطلاعات مالی در سیستم پیوست(چک لیست کنترل) : ۱- اخذ گزارش بررسی اطلاعات وکنترل صفر بودن کلیه مقادیر ۲- تطبیق حسابهای سیستمی تراز آزمایشی با  زیر سیستمهای مربوطه. حساب های...

بیستر بخوانید