برای مشاهده برخط رویداد های ثبت شده روی دستگاه کارت ساعت از طریق سیستم حضور و غیاب کافی است از منوی گزارشهای وارد فرم "نمایش برخط اطلاعات کارت ساعت" شوید. در این فرم هر رویدادی که بروی دستگاه کارت ساعت ثبت شود، همراه با مشخصات کارت و دارنده آن، تاریخ و ساعت ثبت رویداد، نمایش داده خواهد شد. نکته : این گزارش قابل استفاده در شرایطی است که اطلاعات کارت ساعت به صورت فایل به سیستم حضورو غیاب منتقل می شود نیست و تنها در سازمان هایی کاربرد خواهد داشت که سرویس ارتباط برخط با کارت ساعت راه اندازی شده باشد....

بیشتر بخوانید