کد مرخصی به عنوان شماره ابلاغیه کارت مرخصی در سیستم حضور و غیاب قابل تعریف می باشد. در حقیقت کارت مرخصی پرسنل در هر سال بر اساس شماره منحصر به فردی برای هر پرسنل تهیه میگردد که این شماره در فرم "اطلاعات سازمانی پرسنل" به عنوان کد مرخصی قابل تعریف می باشد و در گزارش مرخصی پرسنل ستونی با همین عنوان منعکس کننده کد مرخصی خواهد بود و در فرم چاپی کارت مرخصی قابل نمایش می باشد....

بیشتر بخوانید