در صورتی که در سیستم Exception و خطایی سیستمی رخ دهد، اطلاعات خطا در عملیات کاربران با عنوان System Exception  ثبت خواهد شد. بعضا خطا های کم اهمیت ولی پرتکراری در سیستم رخ می...

بیستر بخوانید

در مواردی که نیاز است انباردار به سایر اطلاعات ثبت شده در فاکتور بازرگانی دسترسی داشته باشد، یا به هنگام رجوع به اسناد انبار، سایر اطلاعات مرتبط با اسناد بازرگانی...

بیستر بخوانید