در سیستم حضور و غیاب در صورتی که محاسبات پردازش کارکرد ماهانه برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام شده باشد، ویرایش و حذف اطلاعات تردد در آن دوره محاسباتی امکان پذیر نمی باشد و در صورتی که ویرایش و حذف اطلاعات ضروری باشد، کاربر می بایست ابتدا پردازش کارکرد ماهانه را در دوره مورد نظر حذف و سپس اقدام به ویرایش اطلاعات در آن دوره نماید و سپس مجددا پردازش کارکرد ماهانه را انجام دهد . نکته : کاربرانی که دسترسی بستن محاسبات را داشته باشند می توانند اقدام به بستن محاسبات پس از پردازش کارکرد ماهانه نمایند و در این صورت تنها کاربرانی قادر به حذف پردازش کارکرد ماهانه در آن دوره هستند که دسترسی بازکردن محاسبات پردازش کارکرد ماهانه به آنها اعطا شده باشد....

بیشتر بخوانید